Chính Sách

Trang chủ/Chính Sách

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Một số chính sách tại nhà hàng FreshDeli

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Sau đây là các điều khoản và điều kiện về việc thỏa thuận pháp lý giữa quý khách hàng và Nhà hàng FreshDeli ("chúng tôi"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này ("web"), khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản này, cũng như tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định về xuất và tái xuất dữ liệu. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản, vui lòng không sử dụng web này. Tất cả những thông tin hiển thị trên tất cả các trang này đều thuộc sở hữu của chúng tôi, trừ khi có ghi rõ của nguồn khác.

1. SỬ DỤNG THÔNG TIN & TÀI LIỆU
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các Điều khoản của Trang web này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào của Trang web, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng các sửa đổi trên Trang web. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập vào web này đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý với từng điều khoản, điều kiện và thông báo đã thay đổi trên web này.Quyền sử dụng của quý khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều phải thông qua quyết định và chấp nhận của chúng tôi.

2. MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM
Việc sử dụng trang web này cũng chứa các rủi ro. Tất cả các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình và dịch vụ đều được cung cấp "như hiện trạng", không có bảo đảm hay cam đoan nào. Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép đối với tất cả các bảo đảm, cam đoan hoặc mô tả rõ ràng, ngụ ý, theo luật định, bao gồm nhưng không hạn chế, các bảo đảm về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không bảo đảm hoặc cam đoan web này sẽ không bị gián đoạn, luôn cập nhật, an toàn hoặc không có lỗi. Quý khách hiểu và đồng ý rằng nếu khách hàng tải xuống hoặc bằng cách nào đó khác để có được các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình hoặc dịch vụ, đó là sự tự quyết định và chấp nhận rủi ro của quý khách, thì quý khách sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra, bao gồm mất dữ liệu hoặc hư hỏng hệ thống máy tính của khách hàng. Một số quyền hạn pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm, do đó các loại trừ ở trên có thể không áp dụng trong trường hợp này.

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, điển hình hoặc hư hao liên quan hoặc phát sinh từ web này hoặc từ việc sử dụng web này, hoặc bất kỳ web hay nguồn liên kết, tham khảo, truy cập thông qua web này, hoặc sử dụng để tải xuống, hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ thiệt hại về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, hoặc mất các chương trình hoặc dữ liệu khác, ngay cả khi chúng tôi được thông báo rõ ràng về khả năng thiệt hại đó. Việc loại trừ và miễn trách nhiệm này áp dụng cho tất cả các nguyên nhân hành động, dù dựa trên hợp đồng, bảo hành, sai lầm hay các học thuyết pháp lý khác. Các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung hoặc khác nhau có thể áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể được cung cấp qua web này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào, các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung hoặc thông báo khác sẽ chiếm ưu thế so với các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng xem thỏa thuận hoặc thông báo có thể áp dụng.

CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC
1. Đặt bàn
Quý khách đặt bàn xin điền đầy đủ thông tin cần đặt bàn như :
+ Họ & tên
+ Địa chỉ
+ Số lượng khách hàng
+ Vị trí
+ Tiền cọc ( Nếu đặt trước cả món ăn)
Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng không đến nhà hàng sẽ không hoàn cọc lại cho quý khách
2. Đặt Món
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin đảm bảo quá trình giao món diễn ra tốt nhất
+ Họ Và tên
+ Món ăn, số lượng
+ Ghi chú về món ăn
+ Và những thông tin quan trọng khác
Lưu ý: Trong trường hợp nhà hàng chúng tôi giao nhầm thức ăn cho bạn chúng tôi sẽ hoàn phí lại 100% nếu bạn đã thanh toán rồi hoặc Chúng tôi sẽ thay món cho bạn.